Система навчально-виховної та корекційної роботи

І. Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат)   для  дітей, які потребують корекції фізичного та  (або) розумового розвитку та Статуту школи-інтернату основними завданнями школи-інтернату № 4 для слабозорих дітей є:

 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • забезпечення умов для здобуття вихованцями якісної  базової загальної середньої освіти;
 • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного процесу;
 • забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • всебічна підготовка дитини з зоровою патологією до інтеграції в суспільство;
 • розвиток здібностей, природних нахилів, творчого мислення, потреби самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • вдосконалення форм підготовки педагогічних кадрів для роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку.

Особливості умов виховання, навчання та утримання дітей, охоронно-педагогічного режиму в школі-інтернаті визначаються такими чинниками:

 • спеціальною системою навчальної, виховної і корекційної роботи;
 • створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного і психічного розвитку, формування мовлення, відновлення здоров’я;
 • здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні і вихованні дітей з вадами зору з урахуванням характеру порушення.
 • Для вирішення завдань із збереження і відновлення здоров’я вихованців у школі-інтернаті функціонують такі види медичної допомоги:
 • комплексна медична та функціональна діагностика;
 • здійснення комплексу необхідних медичних заходів, спрямованих на лікування і профілактику основної зорової патології;
 • лікування супутніх захворювань дитячого організму.

Основні засади організації корекційно-виховної роботи і навчального процесу в школі-інтернаті базуються на:

 • врахуванні загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили і збережені можливості;
 • комплексному (клініко-фізіологічному, психолого-педагогічному) підході до діагностики і корекційної допомоги дітям з вадами зору;
 • модифікації програм корекційної роботи, перерозподілі навчального матеріалу, зміні темпу його вивчення, удосконаленні змісту початкової та середньої шкільної освіти, відповідності змісту і методів навчання пізнавальним можливостям дітей;
 • диференційованому та індивідуальному підході до дітей в залежності від стану їх зору і способів орієнтації в навколишньому світі, включаючи використання спеціальних форм і методів роботи з дітьми, наочних посібників, навчального приладдя, тифлотехніки;
 •  забезпеченні стандарту загальноосвітньої підготовки в умовах безперервності шкільного навчання, виховання і лікування дітей з вадами зору;
 • системі роботи з соціально-побутової адаптації і особистісної самореалізації дітей з вадами зору;
 • створенні офтальмо-гігієнічних умов у навчальних класах, корекційних кабінетах, організації спеціального розпорядку життєдіяльності, лікування, навчання і виховання з врахуванням інтересів, здібностей, можливостей і потреб дитини;

У навчально-виховному процесі вводиться постійний лікарський контроль за станом зору дітей, дозоване зорове навантаження при навчанні дітей письма і читання, інших видах використання зору.

Одночасно із загальноосвітнім процесом здійснюється соціально-корекційна робота:

 •  корекційні заняття у вчителів і вихователів з корекції вад пізнавальної діяльності, орієнтації в просторі, соціально-побутової орієнтації, розвитку зорового сприймання та інших збережених аналізаторів;  практичного психолога, заняття ЛФК, ритмікою;
 • корекційні заняття носять груповий та індивідуально-диференційований характер в залежності від своєрідності відхилень у розвитку дітей.

Логопедичне обстеження, проведене з вихованцями інтернату
виявило, що деякі діти молодшого шкільного віку з вадами зору страждають різноманітними порушеннями мовлення, які мають ряд специфічних особливостей. Деякі першокласники мають фонетичні порушення,  не можуть самостійно будувати зв’язне монологічне мовлення.

Тому потребує змін для дітей з глибокими вадами зору використання методик подолання вад мовлення та попередження виникнення порушень писемного мовлення.

У навчальному процесі в школі-інтернаті для дітей з вадами зору використовуються спеціальні засоби корекції і компенсації залишків зору, тифлоприлади і оригінальне обладнання, нестандартний роздатковий дидактичний матеріал і особливі засоби наочності, спеціальні робочі зошити, які дозволяють розширити межі доступності навчальної та іншої інформації.